ติดต่อสอบถาม
 
ID line khomsonsukkul

 นโยบายการว่าจ้างทนายความ

นโยบายของเรา1.ขั้นตอนการจ้างทนายความ

ท่านสามารถตกลงจ้างทนายความได้จากช่องทางดังต่อไปนี้

1.1 การตกลงว่าจ้างทางอีเมล์ (Email)  มีขั้นตอนดังนี้

- ส่ง Email พร้อมรายละเอียดข้อเท็จจริงที่ท่านต้องการจะว่าจ้างหรือปรึกษาไปยังอีเมล์  (Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )
- เมื่อทีมงานทนายความได้รับ Email แล้ว จะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระกลับไปภายใน 1 วันทำการ โดยทำใบเสนอราคา พร้อมกับสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ท่านทราบทางอีเมล์ดังกล่าว

หมายเหตุ เวลาทำการของการตอบอีเมล์ (Email : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.)

1.2.การตกลงว่าจ้างทางโทรศัพท์  มีขั้นตอนดังนี้

-ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 021830166 , 0854982997 เพื่อว่าจ้างทนายความได้

หมายเหตุ เวลาทำการของการว่าจ้างทางโทรศัพท์ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.

2.เงื่อนไขการยกเลิกการว่าจ้างทนายความ

- ท่านสามารถยกเลิกการว่าจ้างทนายความได้กรณีที่ยังไม่ได้ชำระค่าจ้างทนายความเท่าน้ัน
- ในกรณีที่ท่านได้ชำระค่าทนายความมาแล้ว ต่อมาท่านยกเลิกจ้างทนายความ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าจ้างให้แก่ท่าน เนื่องจากเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นแล้วในกระบวนการทำงานของทนายความ
- กรณีบริษัทฯ ยกเลิกการว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯ จะคืนเงินว่าจ้างให้ท่านเต็มตามจำนวนที่รับมา โดยจะคืนเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านเท่านั้น

3.การแจ้งยกเลิกการจ้างทนายความ

หากท่านต้องการยกเลิกจ้างทนายความให้ท่านยืนยันทางอีเมล์ (Email) มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 021830166,0854982997
 
นโยบายการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการว่าจ้างทนายความแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ช่องทางการชำระเงิน

- โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเสนานิคม ชื่อบัญชีบริษัท สำนักกฎหมายลอว์เยอร์ คลัสเตอร์ จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 223-0-534220 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-0329-4331-4
- ชำระด้วยเงินสด (บริษัทออกใบเสร็จรับเงินให้ท่าน)

2.ยืนยันการชำระเงิน

เมื่อท่านดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 021830166
- ส่งหลักฐานการโอนเงิน เช่น scan ของใบโอนเงิน , print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) ไปยัง ( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )   

3.เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยัน ว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง (กรณี 2 วัน ในกรณีติดวันหยุดราชการ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 021830166,0854982997 ภายในวันและเวลาทำการด้วย
 
นโยบายการให้บริการ

1.เงื่อนไขการให้บริการ

- บริษัทฯ จะเริ่มทำงานตามที่ว่าจ้างเมื่อได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
- บริษัทฯ ออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างให้แก่ท่าน
- ทำสัญญาว่าจ้างทนายความ (กรณีที่ต้องทำสัญญาจ้าง)
- ทำหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการ (ถ้ามี)
- กรณีผู้ว่าจ้างเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น จะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ในเอกสารสำคัญ เช่น สัญญาจ้าง,ใบแต่งทนายความ,หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น
- กรณีผู้ว่าจ้างเป็นผู้เยาว์ (ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุยังไม่ครบ 20 ปี และยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส) จะต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมเป็นหนังสือต่อหน้าทนายความ ด้วย
- รายงานคดีเป็นหนังสือให้ท่านทราบความคืบหน้าของงานอย่างน้อย 15 วันครั้ง หรือเมื่อมีการดำเนินงานเรื่องนั้นเสร็จ  (รายงานทางโทรศัพท์ หรือจัดส่งทางอีเมล์ หรือจดหมายลงทะเบียนตอบรับ เป็นต้น)
- ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ชั่วคราว หรือเกิดปัญหาเรื่องการให้บริการอย่างหนึ่งอย่างใด  บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในทันที โดยแจ้งทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และทางโทรศัพท์
- กรณีที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาล , ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ท่านเป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น (ตามใบเสร็จรับเงินที่หน่วยงานออกให้) โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์ให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่ละคดีไม่เหมือนกัน ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับทนายความคมสันต์ สุขกุล (หัวหน้าสำนักงานฯ) ได้ที่หมายเลข 021830166,0862109596  ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. (แต่กรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวท่านมีสิทธิยกเลิกสัญญา จ้างได้ โดยบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าจ้างให้แก่ท่าน)

2.อัตราค่าบริการ

2.1 ค่าบริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน (รายละเอียดคลิ๊กที่นี่)
2.2 ค่าบริการสืบทรัพย์บังคับคดี (รายละเอียดคลิ๊กที่นี่)
2.3.ค่าบริการที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป (รายละเอียดคลิ๊กที่นี่)
2.4 ค่าบริการในการว่าความ (รายละเอียดคลิ๊กที่นี่)
2.5.ค่าบริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (รายละเอียดคลิ๊กที่นี่)
2.6 ค่าบริการจดทะเบียนนิติบุคคล (รายละเอียดคลิ๊กที่นี่)
2.7 ค่าบริการตรวจ/ร่างสัญญาทั่วไป (รายละเอียดคลิ๊กที่นี่)
2.8 ค่าบริการโนตารีพับลิค (รายละเอียดคลิ๊กที่นี่)
 
นโยบายการรับประกันการบริการ

บริการที่ท่านได้รับจากเว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th เป็นการให้บริการทางด้านกฎหมาย ทนายความ ข้อเท็จจริงแต่ละคดีขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป ก่อนการว่าจ้างบริษัทฯ จะชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดของงานให้ท่านทราบก่อนเริ่มงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจจะว่าจ้างบริษัทฯ หรือไม่ ดังนั้น เมื่อท่านได้ตกลงว่าจ้างและชำระเงินค่าจ้างให้กับบริษัทฯ แล้ว ต่อมาหากเกิดความเสียหายขึ้นกับท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
นโยบายแนวการปฎิบัติด้านความมั่งคงปลอดภัยของเว็บไซต์

เว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Secutity) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมการบริการของเรา ดังนั้น เราจึงได้กำหนดแนวปฎิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1.เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย

2.เรากำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทอย่างชัดเจน

3.เราได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัฟเดชซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ ESET NOD32 Antivirus 4 โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุกเดือน

4.เราได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

5.เราได้สำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

6.หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ท่านสามารถติดต่อเราบุคลากรเฉพาะที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัย ของระบบได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ โทร.021830166
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้

1.การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (www.lawyercluster.co.th)

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.lawyercluster.co.th ได้ เพื่อการค้นหาบริการต่างๆ ของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่เว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเรา ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เรากำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้านข้อมูล ของผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล คือ (1).วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ (3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม (4) ประเภทของการสืบค้น (5) ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซ ต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น เราอาจใช้ระบบ "คุ๊กกี้ (Cookie)" ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุ๊กกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย "คุ๊กกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

- หมายเลขไอพี (IP Address)
- ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
- Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
- เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
- เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

- ชื่อ และสกุล
- ที่อยู่
- ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ให้กับเว็บไซต์เรา ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์เตาแล้ว เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ (Email) มาถึงเรา เราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

2.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บ ไซต์ www.lawyercluster.oc.th จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ (1) ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการ หรือ (2) ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จ ลุล่วงลง หรือ (3) การเปิดเผยข้อมูลน้้นเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือเป็นไปตามกฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

เว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th อาจทำการตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Thied Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ของเรา และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินกงานให้กับเรา หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าเว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th เข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสามัครเข้ามาเป็นสมาชิกลูกค้าใหม่กับเว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้เป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของเราด้วย

3.กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th จะรับษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

4.การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย
 
นโยบายเรื่องของอีเมล์ (Email)

1.การขออนุญาตเก็บอีเมล์ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและอื่นๆ      

ท่านยินยอมที่จะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท เช่น การแจ้งสถานการว่าจ้างทนายความ การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆ รวมท้ังประกาศต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม นอกเหนือจากการว่าจ้างทนายความ เป็นต้น โดยทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ การสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ได้

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูป เอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าท่านจะได้รับการสื่อ สารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังท่าน โดยไม่ว่าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสาร ทั้งนี้ หากท่านติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกให้แก่ท่าน

2.การขออนุญาตยกเลิกการรับข่าวสาร

หากท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสาร กรุณาติดต่อทนายคมสันต์ สุขกุล ได้ที่อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
นโยบายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท

1.ข้อจำกัดความรับผิด

ทางเว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของท่านหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของท่านด้วย) รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลผู้ติดตามของท่าน ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ที่มีการส่งผ่านระบบของเรา กล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือ ทางเว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th หรือบุคคลที่สามใดๆ หรือ ข้อมูล เนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมา จะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อท่านหรือต่อบุคคลใด ทั้งต่อบริษัทใดๆ ก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย อันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือการกระทำใดๆ อันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา โปรแกรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ รวมถึงโปรแกรมรับผลตอบแทนอื่นๆ ของทางเว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท สำนักกฎหมายลอว์เยอร์ คลัสเตอร์ จำกัด เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก โปรแกรมทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในทุกๆ โปรแกรม โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า

2.การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการ กระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ทางเว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

3.การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

ทางเว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่าน ทางเว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า ทางเว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่าน้้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ นั้นถือเป็นหน้าที่ของท่านในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการใช้ข้อมูล ในเว็บไซต์เหล่่านั้นด้วยตนเอง การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ นั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้ เว็บไซต์ดังกล่าว และเราไม่อนุญาตให้ท่านทำลิงค์จากเว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของท่าน

4.การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

ทางเว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกการว่าจ้างทนายความได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาด ในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากบริการในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการว่าจ้างทนายความนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับชำระเงิน สำหรับค่าทนายความนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนที่รับมา

5.การใช้งานอันไม่เหมาะสม

ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ wwww.lawyercluster.co.th เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้หากท่านได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือข้อความ รวมถึงรูปภาพใดๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น และทางเว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th หรือบุคคลทีสามใดๆ ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของท่าน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ทางเว็บไซต์ www.lawyercluster.co.th หรือบุคคลที่สามต้องสูญเสียไป

6.การแก้ไขข้อพิพาท

กรณีเกิดข้อพิพาทขึ้นเกี่ยวกับการว่าจ้างทนายความ บริษัทฯ มีกลไกและขั้นตอนการแก้ไขข้อพิพาท ดังนี้

6.1 แจ้งเรื่องที่ท่านต้องการร้องเรียนมาถึงทนายคมสันต์ สุขกุล (หัวหน้าสำนักงานฯ) อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือโทรศัพท์มาที่ 021830166,0854982997

6.2 เมื่อทนายคมสันต์ สุขกุล (หัวหน้าสำนักงานฯ) ได้รับเรื่องที่ร้องเรียนทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์ตามข้อ 6.1 แล้ว จะรีบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลตอบกลับให้ท่านทราบ ภายใน 1 วันทำการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่าน

6.3 กรณีที่ยังไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้ ท่านสามารถร้องเรียนไปที่สภาทนายความ (คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเว็บไซต์)  ที่ ตั้งเลขที่ 7/89 อาคาร 10 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เว็บไซต์ www.lawyerscouncil.or.th , อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โทรศัพท์ 02-6291430 ที่เป็นองค์กรควบคุมทนายความทั่วประเทศ

6.4 สำหรับกระบวนการสอบสวนคดีมรรยาททนายความมีกำหนดไว้เริ่มต้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 64 และ มาตรา 65 กล่าวคือ มาตรา 64 “บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย หรือทนายความมีสิทธิกล่าวหาทนายความว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความ โดยทำคำกล่าวหาเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความ…สิทธิกล่าวหา ทนายความตามวรรคหนึ่ง เป็นอันสิ้นสุดลง เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้มีสิทธิกล่าวหารู้เรื่องการประพฤติผิด มรรยาททนายความและเมื่อรู้ตัวผู้ประพฤติผิด แต่ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันประพฤติผิดมรรยาททนายความ…การถอนคำกล่าวหาที่ ได้ยื่นตามวรรคหนึ่งจะเป็นเหตุให้คดีมรรยาททนายความระงับ ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการมรรยาททนายความมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนกรรมการมรรยาททนายความที่มาประชุมอนุญาตให้ผู้กล่าวหาถอนคำ กล่าวหาได้” และมาตรา 65 “เมื่อได้รับคำกล่าวหาตามมาตรา 64 วรรคหนึ่งหรือเมื่อได้รับแจ้งจาก ศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการมรรยาททนายความว่ามีพฤติการณ์อันสมควรให้มีการ สอบสวนมรรยาททนายความผู้ใด ให้คณะกรรมการมรรยาททนายความแต่งตั้งทนายความไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะ กรรมการสอบสวนทำการสอบสวนเพื่อการนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจเรียกบุคคลใดๆมาให้ถ้อยคำและมีหนังสือแจ้งให้ บุคคลใดๆส่งหรือจัดการส่งเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน ได้…เมื่อคณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนเสร็จแล้วให้เสนอเรื่องต่อประธาน กรรมการมรรยาททนายความเพื่อพิจารณาสั่งการตามมาตรา 66 ต่อไป” กรณีจึงเห็นได้ว่าคดีมรรยาททนายความนั้นเริ่มต้นจากการที่มีบุคคลหรือองค์กร แจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งกล่าวหา ได้แก่ บุคคลผู้ต้องเสียหายจากการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ทนายความ หรือความอาจปรากฏแก่คณะกรรมการมรรยาททนายความ (ข้อมูลมาจากเว็บไซต์สภาทนายความ) หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม (คลิ๊กที่นี่)

6.5 บริษัทฯ ไม่คิดค่าใช้จ่ายในกรณีที่ท่านร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ทนายคมสันต์ สุขกุล
ที่ติดต่อ : 268/88 หมู่บ้านพัฒนาสิริ-เดอะไพร์ค ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร 10510 เว็บไซต์ :http://www.lawyercluster.co.th/ โทร. 0-2183-0166 , 08-5498-2997 อีเมล์ :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ที่อยู่บริษัท

บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด เลขที่ 268/88 หมู่บ้านพัฒนาสิริ-เดอะไพร์ค ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ./Tel.021830166,0854982997 แฟกส์/Fax.021830166 อีเมล์ khomson@lawyercluster.co.th เว็บไซต์ http://www.lawyercluster.co.th