ติดต่อสอบถาม
 
ID line khomsonsukkul

ผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิอะไรบ้างตามกฎหมาย

ผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิอะไรบ้างตามกฎหมายตามพระ ราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายที่มีสิทธิขอให้รัฐเยียวยาความเสีย หายได้

ตามกฎหมายนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกาย หรือจิตใจ อันเนื่องมาจากการกระทำความผิดอาญาหรือผู้อื่นโดยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดนั้น(เฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ในความผิดเกี่ยวกับเพศ ตั้งแต่มาตรา 276-287,ความผิดต่อชีวิต ตั้งแต่มาตรา 288-294,ความผิดต่อร่างกาย ตั้งแต่มาตรา 295-300 และความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วย คนเจ็บ หรือคนชราตั้งแต่มาตรา 306-308)  ค่าตอบแทนที่รัฐจะจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย มีดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล จ่ายตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
2.ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ จ่ายตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท   
3.ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ชดเชยให้ไม่เกินวันละ 200 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน1 ปี นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ        
4.ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย รัฐจะจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท  แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
5.ค่าจัดการศพ จ่ายให้เป็นเงิน 20,000 บาท         
6.ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จ่ายให้เป็นเงินไม่เกิน 30,000 บาท         

ผู้เสียหายที่ประสงค์จะใช้สิทธิการเยียวยาความเสียหายจากรัฐ ให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดี อาญากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  ชั้น 15 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-8081         

ผู้เสียหายจะต้องยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทำความผิด แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ตัวผู้กระทำความผิด และไม่ว่าจะได้ตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีหรือไม่  ดังนั้น หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว สิทธิของผู้เสียหายจะระงับลงทันที

ที่อยู่บริษัท

บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด เลขที่ 268/88 หมู่บ้านพัฒนาสิริ-เดอะไพร์ค ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ./Tel.021830166,0854982997 แฟกส์/Fax.021830166 อีเมล์ khomson@lawyercluster.co.th เว็บไซต์ http://www.lawyercluster.co.th