ติดต่อสอบถาม
 
ID line khomsonsukkul

บุคคลล้มละลายมีสิทธิใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงชีพ

บุคคลล้มละลายมีสิทธิใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 67 บัญญัติว่า "เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้หรือพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว และยังไม่สั่งปลดจากล้มละลาย

(1) ลูกหนี้จะต้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดจำนวนเงินเพื่อใช้จ่าย เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวตามสมควรแก่ฐานานุรูป โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้อนุญาตให้ลูกหนี้จ่ายจากเงินที่ลูกหนี้ ได้มาระหว่างล้มละลาย และลูกหนี้จะต้องส่งเงินหรือทรัพย์สินที่เหลือนั้นแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์กำหนดพร้อมด้วยบัญชีรับจ่าย"


ลูกหนี้ ที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วจะต้องขอ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดจำนวนเงินเพื่อใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพของ ลูกหนี้และครอบครัวของลูกหนี้ตามสมควรแก่ฐานานุรูป และเงินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจอนุญาตกำหนดให้ลูกหนี้ใช้จ่าย เพื่อเลี้ยงชีพได้แก่เงินที่ลูกหนี้ได้มาระหว่างล้มละลายเท่านั้น   เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดจำนวนเงินที่ลูกหนี้ได้มาระหว่างล้ม ละลายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว ถ้ามีเงินหรือทรัพย์สินเหลืออยู่ลูกหนี้จะต้องส่งเงินหรือทรัพย์ที่เหลือ นั้นแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในเวลาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนด พร้อมด้วยบัญชีรับจ่าย  

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2862/2524 เงินบำนาญของลูกหนี้ซึ่งกระทรวงการคลังส่งมาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แม้ จะเป็นเงินบำนาญที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ แต่ก็เป็นเงินบำนาญที่ได้ส่งมาให้ภายหลังที่ศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีหน้าที่ต้องรับเงินบำนาญดังกล่าวซึ่งเป็นเงิน ที่ลูกหนี้ได้มาระหว่างล้มละลายรวบรวมเข้ากองทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อแบ่ง แก่เจ้าหนี้   และพิจารณาจ่ายค่าเลี้ยงชีพของลูกหนี้และครอบครัวตามสมควรแก่ฐานานุรูปต่อไป ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 กรณีมิใช่เป็นเรื่องเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปก้าวล่วงจัดการทรัพย์สินของ ลูกหนี้ก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์   จำนวนเงินค่าเลี้ยงชีพเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องพิจารณา สั่งจ่ายโดยพิเคราะห์ถึงความเป็นอยู่ของลูกหนี้และครอบครัวในขณะที่พิจารณา สั่งจ่าย

ที่อยู่บริษัท

บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด เลขที่ 268/88 หมู่บ้านพัฒนาสิริ-เดอะไพร์ค ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ./Tel.021830166,0854982997 แฟกส์/Fax.021830166 อีเมล์ khomson@lawyercluster.co.th เว็บไซต์ http://www.lawyercluster.co.th