สำนักงาน ทนายความ สำนักงานกฎหมาย ทนายไซเบอร์

บทความกฎหมายทั่วไป

ทวงหนี้อย่างไรไม่ติดคุก

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับภายใน 180 วัน นับแต่วันประกาศซึ่งกฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่มีหลักเกณฑ์ที่ประชาชนทั่วไปควรรู้(รวมถึงทนายความด้วยละ) ดังนี้ 1.เจ้าหนี้ผู้ทวงถามหนี้ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายนี้คือใคร ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติทวงหนี้ มาตรา 3 ได้วางหลักไว้ว่า “ผู้ทวงถามหนี้ หมายความว่า เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ ผู้ประกอบธุร Read More

อบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ทนายคมสันต์ สุขกุล ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง รุ่นที่ 2 (SPECIALIST BAR in IP #2) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง รุ่นที่ 2 (SPECIALIST BAR in IP #2) 1.ปาฐกถาพิเศษ ทรัพย์สินทางปัญญากับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2.ปาฐกถาพิเศษ การเตรียมตัวของนักกฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.สถานการณ์ปัจจ Read More

รายละเอียดเว็บไซต์ DBD

เว็บไซต์ www.Lawyercluster.co.th ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพ "DBD Verified 2012" รองรับ AEC นาย ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบเครื่องหมาย รับรองความน่าเชื่อถือ ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ "DBD Verified"ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ที่จดทะเบียนถูกต้องและ ผ่านเกณฑ์ ประเมินมาตรฐานคุณภาพ โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการได้รับ จำนวน 56 ราย 62 เว็บไซต์ ซึ่ง Read More

คำถามที่ถามบ่อย

คำถามที่ถามบ่อย : FAQ Q: บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ? A: บริษัทของเราจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทโดยถูกต้องตามกฎหมาย ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นิติบุคคลเลขที่ 0105551011819 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท สำนักกฎหมายลอว์เยอร์ คลัสเตอร์ จำกัด” สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 268/88 หมู่บ้านพัฒนาสิริ-เดอะไพร์ค ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามว Read More

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490    มาตรา  1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490" Read More

ที่อยู่บริษัท

บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด เลขที่ 268/88 หมู่บ้านพัฒนาสิริ-เดอะไพร์ค ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ./Tel.021830166,0854982997 แฟกส์/Fax.021830166 อีเมล์ khomson@lawyercluster.co.th เว็บไซต์ http://www.lawyercluster.co.th